Noteikumi

Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2022./23.m.g.

Mērķi un uzdevumi


Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;

Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;

Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;

Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju;

Ievadīt zinātniskās pētniecības jomā;

Ievadīt lauka darbu un aktīvā tūrisma jomā brīvā dabā;

Nodrošināt visiem pieejamu informācijas un uzdevumu datubāzi internetā.


Vispārīgie noteikumi


E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības 2022./23. mācību gada ietvaros tiek organizētas no oktobra līdz maijam (8 reizes mācību gadā vai mazāk), vienu reizi mēnesī, sestdienās;

E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas norises valoda ir latviešu;

E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas tiek organizēta konkursu formā;

Piedalīties tiesīgs jebkurš Latvijas pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis, iepriekš reģistrējoties nodarbībai mājas lapā vai arī nodarbības norises vietā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma;

E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas konkursa dalībniekus iedala individuālās klašu grupās, sākot no 6. līdz 12. klasei (7 grupas);

E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām;

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība sākas vienlaikus visās JĢS 10:30, noslēdzoties ne vēlāk kā 15:00;

Novembrī risinās E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde;

Ikmēneša nodarbības norisinās par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas mājaslapā jgs.lv, Vidzemes JĢS mājaslapā vidzeme.jgs.lv un Latgales JĢS mājaslapā latgale.jgs.lv;

Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē, dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā;

Brīvdabas olimpiādēs transportlīdzekļu ietilpības vai citu iemeslu dēļ organizatori var noteikt skolēnu skaita ierobežojumu. Visos pārējos JĢS rīkotajos pasākumos nepastāv dalības ierobežojumi un priekšnoteikumi;

Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas oficiālajā mājas lapā.


Jauno ģeogrāfu skolas reģionālais līmenis


E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skola vienlaikus norisinās Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Viduslatvijas reģionu ieskaitēs:

Kurzemes JĢS norisinās Liepājā (Liepājas 5.vidusskolā, Rīgas ielā 50), kā arī var norisināties jebkurā citā Kurzemes kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Kurzemes JĢS var norisināties arī pilnībā attālināti, šādā veidā nosakot Kurzemes JĢS laureātus visās klašu grupās, tomēr nepiedaloties kopējā E.Birznieka JĢS ieskaitē;

Vidzemes JĢS norisinās Valmierā (Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4), kā arī var norisināties jebkurā citā Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Latgales JĢS norisinās Daugavpilī (Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1a), kā arī var norisināties jebkurā citā Latgales kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Viduslatvijas JĢS sevī iekļauj Zemgales kultūrvēsturisko reģionu, kā arī Rīgas pilsētu. Tā norisinās Rīgā (LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1), kā arī var norisināties jebkurā citā Rīgas vai Zemgales kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis.

Neklātienes Jauno ģeogrāfu skola neietilpst E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības ieskaitē, tomēr dod iespēju piedalīties skolēniem, kas zināmu iemeslu dēļ nevar apmeklēt un piedalīties nodarbībā kādā no klātienes vietām. Neklātienes JĢS nodarbībā iegūtie punkti netiek iekļauti kopējā E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības vērtējumā, kā arī tās sezonas kopvērtējumā.


Konkursa jautājumi un atbilžu iesniegšana


Nodarbības jautājumi tiek demonstrēti nodarbības norises vietā;

Nodarbības jautājumu atbilžu lapas ir elektroniskas, tās veido, atver un aizver lietošanai E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības vērtēšanas komisija (žūrija);

Nodarbības jautājumu atbildes dalībnieki iesniedz izmantojot viedierīces, kuras aprīkotas ar interneta pieslēgumu.


Atbilžu vērtēšana

Atbildes vērtē E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana;

Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus;

Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs;

Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie nodarbības vadītāja;

Sezonas punktu aprēķināšana notiek saskaņā ar mājaslapā jgs.lv publicēto formulu.


Apbalvošana

Pēc katras nodarbības E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skola apbalvo ar diplomu katras klašu grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju;

Maija nodarbībā apbalvo visu klašu grupu trīs labāko rezultātu īpašniekus E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas sezonas kopvērtējumā;

Reģionālā līmeņa JĢS ir tiesības veikt apbalvošanu reģiona JĢS ietvaros, nosakot kultūrvēsturiskā reģiona labākos katrā nodarbībā, tostarp Atklātajā olimpiādē, kā arī sezonas kopvērtējumā.


Dalībnieku sodīšana

Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:

špikošanu;

neatbilstošu viedierīces lietošanu nodarbības laikā;

apspriešanos ar citu dalībnieku;

anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes;

anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.